RSS Facebook

Karta stavby 

Kostel Nejsvětějšího srdce Páně

 
Horní náměstí | Jablonec nad Nisou - Centrum
Gewerbe Platz
GPS: 50.7270814N, 15.1711947E
Autor:
Josef Zasche
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1930 - 1931
Sloh:
Funkcionalismus, expresionismus
Historický název:
Herz Jesu Kirche
O stavbě

Impulsem k výstavbě byla nedostatečná kapacita starého městského kostela, který již nevyhovoval potřebám dynamicky se rozvíjejícího města. V únoru 1894 proto jablonecký starosta objednal projekt nového kostela od vídeňského architekta Liebinga ve stále oblíbeném neogotickém stylu. Od tohoto návrhu však bylo nakonec z finančních důvodů upuštěno a roku 1898 pověřil stavbou starosta Posselt (bez vypsání soutěže) mladého Zascheho. Nový chrám se měl stát dominantou města, viditelnou ze všech stran, a tak byl již od počátku situován do prostoru dnešního Horního náměstí. Ve svých návrzích se Zasche neomezil jen na vlastní kostel, ale řešil také urbanistickou koncepci celého areálu včetně budovy děkanství, terasy a parkové úpravy okolí. Novým iniciátorem jednání o jabloneckém kostele se stala až biskupská konzistoř v Litoměřicích, která zaslala děkanskému úřadu výtku, že se ve věci stavby nic neděje. Důležitým momentem byl rok 1907, kdy byl založen Svépomocný spolek pro stavbu katolického kostela pro Jablonec nad Nisou a okolí, jehož hlavním cílem bylo získávat finance na stavbu. V roce 1908 vznikly další návrhy, ale díky průtahům při schvalování stavby došlo opět k prodlevě, a tak byly projekční práce na kostele obnoveny až v roce 1913. Posléze došlo ke schválení změn územního plánu, nutnému k tomu, aby stavba mohla začít. Přibývající požadavky však projekt prodražovaly a zdlouhavý proces schvalování nakonec způsobil, že do stavby kostela zasáhla světová válka a po jejím skončení se tak naděje na brzkou stavbu kostela rychle rozplynuly. yšlenka na stavbu kostela se znovu objevuje až roku 1925, kdy bylo na schůzi spolku navrženo, aby vypracováním nových plánů byl opět pověřen Zasche. V roce 1928 byly zhotoveny další dva plány, přičemž jednomyslně byl přijat projekt druhý, a roku 1930 se sešel stavební výbor nad částečně pozměněným plánem. Po vydání stavebního povolení byla stavba definitivně zahájena, 31. března 1930 se uskutečnil slavnostní výkop a rok nato byl kostel dokončen.

K orientovanému kostelu v pravém úhlu přiléhá sakristie a budova děkanství, mezi něž je vložena mohutná hranolová věž. Hmotovým členěním jednotlivých částí bylo dosaženo výrazně monumentálního účinku a urbanisticky dokonalého uzavření Horního náměstí. Vedle kostela byl vybudován park s kašnou od významného sochaře Franze Metznera, odstraněná po 2. světové válce. Základní konstrukci kostela včetně střechy a věže tvoří železobetonový skelet. Fasády kostela i děkanství jsou obloženy kabřinci, dobře odolávajícími místnímu drsnému klimatu. Části říms a okenních ostění jsou provedeny v umělém kameni, podezdívka a ostění dveří vesměs z místní žuly. Zvýšenému západnímu průčelí, jež převyšuje a zakrývá sedlovou střechu, dominuje vertikální vysoké okno trojúhelníkovitého tvaru, vystupující v celé výšce stavby do vnějšího prostoru, pod kterým měla být umístěna socha Krista. Také interiér chrámu byl projektován do nejmenších detailů. Autorovi se bohužel podařilo představy realizovat jen zčásti – kromě obligátního nedostatku financí se zde odrazila i konzervativnost místních duchovních. Zasche navrhl střídmou výzdobu založenou na propracovaném detailu, kvalitním řemeslném provedení a odpovídajících ušlechtilých materiálech. Výzdoba se soustředila zejména na oltáře, okna a klenbu. Ve zredukované podobě byl proveden hlavní oltář, na ostatní již nebyly prostředky.

Zasche se jen těžko smiřoval s tím, že původní koncept nebude zcela realizován a kupříkladu skleněné mozaiky navržené do oltářních nik se snažil nahradit imitující nástěnnou malbou ještě v roce 1932. Důstojnou dominantu interiéru tvoří hlavní oltář z různě barevných mramorů a kovu, na jehož podstavci za tabernáklem stojí přes 3 metry vysoká socha Krista Spasitele.

Kde kostel najdete

Mapy.cz

Literatura

GÜNTHER, Rudolf. Josef Zasche. Lebensbild eines Architekten.; München : Bogen-Verlag 1971.
KOBER Jan (et al.). Kapitoly ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou., Jablonec nad Nisou: Informační centrum Městského úřadu v Jablonci nad Nisou ve spolupráci s Městskou galerií MY a Spolkem přátel města Jablonec nad Nisou 2004.

Výskyty v jiných databázích

TOPOMOMO:
www.topomomo.eu

Visit Jablonec:
www.jablonec.com

hrady cz:
www.hrady.cz

Liberecký kraj:
www.liberecky-kraj.cz

ASB Portál:
www.asb-portal.cz

[IMG]

Celkový pohled na kostel

Foto P. Freiwillig

[IMG]

Návrh katolického kostela pro Jablonec nad Nisou, 1898 („projekt II“), perspektivní pohled od jihozápadu

Kapitoly ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou

[IMG]

Návrh katolického kostela pro Jablonec nad Nisou, 1908 („projekt III“), perspektivní pohled od jihozápadu

Kapitoly ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou

[IMG]

Návrh katolického kostela pro Jablonec nad Nisou, 1928

Die sudetendeutschen Selbstverwaltungskörper: eine Sammlung von Darstellungen der sudetendeutschen Städte und Bezirke und ihrer Arbeit in Wirtschaft, Finanzwesen, Hygiene, Sozialpolitik und Technik. Band 6, Gablonz a. N.

[IMG]

Návrh katolického kostela pro Jablonec nad Nisou, 1928

Die sudetendeutschen Selbstverwaltungskörper: eine Sammlung von Darstellungen der sudetendeutschen Städte und Bezirke und ihrer Arbeit in Wirtschaft, Finanzwesen, Hygiene, Sozialpolitik und Technik. Band 6, Gablonz a. N.

[IMG]

Pohlednice z doby výstavby

Archiv J. Zemana

[IMG]

Dobová pohlednice ze stavby kostela

Jablonecké obrázky

[IMG]

Kostel krátce po dostavbě na dobové pohlednici

Archiv J. Zemana

[IMG]

Hlavní oltář na dobové pohlednici

Archiv J. Zemana

[IMG]

Rüdigerova kašna od Franze Metznera, která stávala vedle kostela

Archiv J. Zemana

[IMG]

Celkový pohled na kostel na dobové pohlednici

Archiv J. Zemana

[IMG]

Kostel v roce 1992

Jablonecké obrázky

[IMG]

Pohled na věž

Foto P. Freiwillig

[IMG]

Detail lodě

Foto J. Zeman

[IMG]

Hlavní vstupní portál

Foto P. Freiwillig

[IMG]

Hlavní oltář

Foto J. Zeman

[IMG]

Kazatelna

Foto P. Freiwillig

[IMG]

Pomník padlým v 1. světové válce

Foto P. Freiwillig

[IMG]

Pohled na varhanní kruchtu

Foto J. Zeman

[IMG]

Zpovědnice

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled k hlavnímu oltáři

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail železobetonového stropu

Foto J. Zeman