RSS Facebook

Karta stavby 

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Jablonci nad Nisou

 
Máchova | Jablonec nad Nisou - Centrum 3556
GPS: 50.7285800N, 15.1686197E
Autor:
Daniel Mathauser
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1970 - 1976
O stavbě

Budova sboru je navržena jako podélný, třípodlažní objekt, situovaný na mírně svažitém terénu s okny orientovaný na východ a západ. Základy jsou provedeny z prostého betonu, proloženého kamenem. Nosná konstrukce je cihelná, vnější plášť soklu je kamenný z jizerskohorské žuly. Zastropení suterénu bylo realizováno za pomoci železobetonových, prefabrikovaných desek, usazených do ocelových nosníků. Hlavní sál je zastropen ocelovými nosníky I č. 50, zakotvenými do železobetonového věnce. Obvodové zdivo podkroví je tvořeno pórobetonovými tvárnicemi. Schodiště je železobetonové, obložené kvalitním dřevem. Svým architektonickým i urbanistickým řešení velmi vhodně a nenásilně zapadl do okolní vilové čtvrti, tvořenou neoslohovou, secesní a meziválečnou solitérní zástavbou. Architektonickým ztvárněním objektu, krytého sedlovou střechovou, se architekt záměrně snažil evokovat typ tolerančních modliteben. Čelní, zalomené štítové průčelí má v sobě zabudovaný kříž, upozorňující již z dálky, že se jedná o sakrální stavbu. Dalším výrazným architektonickým prvkem jsou boční prosklené stěny, s mohutným plastickým členěním, tvořeným ocelobetonovými žebry. Vysoká sedlová střecha umožnila do podkroví situovat dvě nebytové jednotky 2 + 1. K severnímu, štítovému průčelí je přisazena schodišťová přístavba, spojující jednotlivá podlaží, prosvětlená dvěma vertikálními pásy oken. Hlavním prostorem budovy je modlitební sál o rozměrech 11 x 11 m. Stěny i strop sálu jsou obloženy ušlechtilým obložením z lehce mořeného a lakovaného borového a modřínové dřeva. V čele sálu je nízké pódium, zabírající celou šířku sálu. Čelní, třikrát zalomená stěna má po obou bocích na celou výšku dřevěné obložení s jednoduchými pilastry, rytmizujícími stěnu. Střední pole s předsazeným stolem je omítané a nachází se zde biblický citát "Ježíš řekl: Já jsem ta cesta, pravda i život". V levé části pódia jsou mezi pilastry zabudovaná tři sedadla, před nimiž je situovaná kazatelna. Baptisterium ve formě malé místnosti s malým bazénkem s výškou vodní hladiny cca 80 cm, je poměrně atypicky skryto za stěnou podia po pravé straně, kde se nachází "okno" jež odkrývá se pouze při křtu a obřad je tak možné sledovat ze sálu. Dalším výtvarným prvkem interiéru je zábradlí galerie, evokující opět toleranční modlitebny. Nejpůsobivějším prvkem je pak dřevěný podhled, zavěšený nezávisle nosné konstrukci stropu, využívající motivu střídavě prolamovaných trojúhelných desek, zapuštěných do mohutných stropních dřevěných trámů. Přirozené osvětlení sálu umožňují prosklené boční stěny s mléčným sklem, umělé osvětlení umožňují závěsná a nástěnná křišťálová svítidla, čelní stěnu osvětlují reflektorová svítidla. V suterénu se nachází vedle nezbytného technického zázemí i tzv. malý sál pro radu starších.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

Magistrát města Jablonec nad Nisou, archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 3556.
VAVERKA, Jiří a kol. Moderní sakrální stavby církví a náboženských společností na území Čech, Moravy a Slezska. Brno: Jota, 2004.

[IMG]

Celkový pohled

Foto J. Zeman

[IMG]

Skica

SMJ, ASÚ

[IMG]

Půdorys

VAVERKA, Jiří a kol. Moderní sakrální stavby církví a náboženských společností na území Čech, Moravy a Slezska.

[IMG]

Řez

VAVERKA, Jiří a kol. Moderní sakrální stavby církví a náboženských společností na území Čech, Moravy a Slezska.

[IMG]

Detail mohutného plastického členění stěn

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled na zadní část modlitebny se schodištěm

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled na schodiště

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled do sborového sálu

VAVERKA, Jiří a kol. Moderní sakrální stavby církví a náboženských společností na území Čech, Moravy a Slezska.